fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Atmospheric Vortex Engine in Slovak

Elektr?reň s umel?m torn?dom

http://hn.hnonline.sk/2-22718395-k10000_detail-96

Elektrinu mo?no vyr?bať v?elijako. Met?dy sa l??ia efekt?vnosťou i environment?lnou prijateľnosťou. V oboch by mal excelovať n?pad kanadsk?ho in?iniera Louisa Michauda, zamestnanca veľkej ropnej spoločnosti. Navrhuje, aby turb?ny poh?ňal vzduch, zv?ren? umelo vyvolan?m torn?dom! Mohutnosť energie vzdu?n?ch pohybov n?m n?zorne dokladaj? telev?zne z?bery z aktu?lnej sez?ny hurik?nov v z?padnom Atlantiku. Aj o torn?dach m?me slu?n? predstavu z hollywoodskych filmov, ba niektor? z n?s priamu sk?senosť, lebo torn?da sa občas vyskytuj? i na Slovensku. No dalo by sa umel? torn?do kontrolovať? Nie je to č?ra fant?zia? Michaud svoj ?atmosf?rick? v?rov? motor? pova?uje za ?plne re?lny. Predpoklad? valcov? stenu s priemerom 200 metrov a v??kou 100 metrov. Dole by mala po obvode dotyčnicovo orientovan? klapky, cez ktor? by sa dovn?tra vp??ťal tepl? vzduch. A doňho vstrekovala para, ?tartuj?ca v?renie. V?r by udr?iavalo teplo zo vzduchu. Ten by st?pal, rozp?nal sa a chladol, para kondenzovala, č?m by prib?dalo ďal?ie teplo. V z?kladni v?ru by boli umiestnen? turb?ny.
.
Elektr?reň s umel?m torn?dom: Canadian Louis Michaud AVE http://vortexengine.ca/about.shtml
Elektr?reň s umel?m torn?dom: Canadian Louis Michaud AVE http://vortexengine.ca/about.shtml
V?r by dosiahol v??ku a? 12 kilometrov bez naru?enia stability z?kladne. Sila v?ru by sa kontrolovala uzatv?ran?m klapiek, alebo otvoren?m in?ch, cez ktor? by protismerne pr?dil vzduch, spomaľuj?ci rot?ciu. Pri priemere steny 200 metrov by tak? elektr?reň mala produkovať 200 megawattov. Michaud toto leto začal v americkom ?t?te Utah testovať 10-metrov? priemer, aby dok?zal, ?e to cel? principi?lne funguje a d? sa spoľahlivo ovl?dať. N?sledne chce zadaptovať chladiacu ve?u existuj?cej elektr?rne a v?rom v nej nahradiť lopatkov? ventil?tory, zabezpečuj?ce pr?denie vzduchu. Potom prid? turb?ny.
Zdeněk Urban,
Zdroj: The Economist z 1. ? 7. okt?bra 2005.

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb