fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Pages in Czech about Meteorological Reactors

Čl?nky v česk?ch asi Reaktory Meteorologick?


Sol?rn? vě? : http://www.chamine-solar.com/solar-chimney-czech.php

V?tejte na t?to webov? str?nce věnovan? popisu v?ech typů meteorologick?ch Reaktory: sol?rn? kom?ny, energetick? vě?e, v?r, apod., kter? patř? k dispozici 4 sol?rn? tepeln? technologie pro v?robu elektřiny.Tyto webov? str?nky nepopisuje Dish-Stirling, Středn? přij?mač, nebo Parabolic Trough elektr?rny.C?lem těchto str?nek je popsat v?echny uměl? větrn?ch elektr?ren: uměl? torn?da (Louis Michaud typu), updraft uměl? hork? v?tr (J?rn Schlaich typu), downdraft uměl? studen? v?tr (Dan Zaslavsky typu), ale tak? v?echny varianty (Mountainside , plovouc?, Bi-Directional, s latentn?ho tepla, a mnoho dal??ch!).Bohu?el, jen p?r str?nek, jsou k dispozici v tomto jazyce. Pros?m, pomozte mi naj?t internetov? diskuse v tomto jazyce na jin? typy sol?rn?ch vě??, nebo mi pomohl přelo?it v tomto jazyce st?vaj?c? str?nky v angličtině, francouz?tině nebo ?paněl?tině. Děkuji moc předem.
.

Různ? sub-typy Meteorologick?ch Reaktory:

UPDRAFT / prouděn? vzduchu nahoru
Solar Chimney ? Schlaich
Flotting ? Papageorgiou
Tropical - Bonnelle
Polar - Bonnelle
Flying- Sorensen
Mountainside Chimney - Menard
Greentower - Stellenbosch South Africa 1.5km high
Super Chemin?e - Pesochinsky 5km high

DOWNDRAFT / prouděn? vzduchu směrem dolů
Energy Tower ? Zaslavsky ? Guetta

MIXED / prouděn? vzduchu směrem nahoru nebo dolů
Bi-Directional ? Rohatensky
MegaPower Toren / Noordzeetoren -Frank Hoos
Solar Nozzle ? Williams

VORTEX / v?r nebo uměl? torn?do
Vortex - Michaud - Monrad
Vortex - Nazare - Maugis-Sumatel
Self producing Chimney ? Coustou ? Alary
Vortex ? Mamulashvili

Other variants of Meteorological Reactors / dal?? varianty reaktory meteorologick?
Solar tower associated to algae biodiesel production - James Bowery
Solar Pond Tower - Franklin Hagg
Twistower - Franklin Hagg
Coastal Chimney - David Daudrich
Tower for power co-generation - Tom Bosschaert
Tower in urban and city areas - Tom Bosschaert
Self standing tower - Patrick Nicolas
Solar Pyramid - MSC Power Corp
Solar Minaret - Nazar Hassen

a mnoho dal??ch ... , aby se objevil v anglick?m jazyce na http://www.solar-tower.org.uk/,
nebo ve francouz?tině, ?paněl?tině nebo němčině!
_
Pros?m, pou?ijte "kontaktn?" str?nky, aby n?vrhy.
Nev?hejte poslat jak?koli nov?
informace nebo dokument. Předem děkuji moc!

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb