fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Stránky v slovenskom o Reaktory meteorologickej

Solar Chimney (Slovak): http://www.chamine-solar.com/solar-chimney-slovak.php
Umel? Torn?do :
http://www.chamine-solar.com/vortex-slovak.php

Vitajte na tejto webovej str?nke venovanej opisu v?etk?ch typov meteorologick?ch Reaktory: sol?rne kom?ny, energetickej ve?e, v?r, atď, ktor? patria k dispoz?cii 4 sol?rnej tepelnej technol?gie pre v?robu elektriny.Tieto webov? str?nky neopisuje Dish-Stirling, Stredn? prij?mač, alebo Parabolic Trough elektr?rne.Cieľom t?chto str?nok je op?sať v?etky umel? vetern?ch elektr?rn?: umel? torn?da (Louis Michaud typu), updraft umel? hor?ci vietor (J?rn Schlaich typu), downdraft umel? studen? vietor (Dan Zaslavsky typu), ale aj v?etky varianty (mountainside , pl?vaj?ce, Bi-Directional, s latentn?ho tepla, a mnoho ďal??ch!).Bohu?iaľ, len p?r str?nok, s? k dispoz?cii v tomto jazyku. Pros?m, pom??te mi n?jsť internetovej diskusie v tomto jazyku na in? typy sol?rnych ve??, alebo mi pomohol prelo?iť v tomto jazyku existuj?ce str?nky v angličtine, franc?z?tine alebo ?panielčine. Vopred: děkuji moc
.

R?zne sub-typy meteorologick?ch Reaktory:

UPDRAFT / pr?denie vzduchu hore
Solar Chimney ? Schlaich
Flotting ? Papageorgiou
Tropical - Bonnelle
Polar - Bonnelle
Flying- Sorensen
Mountainside Chimney - Menard
Greentower - Stellenbosch South Africa 1.5km high
Super Chemin?e - Pesochinsky 5km high

DOWNDRAFT / pr?denie vzduchu smerom nadol
Energy Tower ? Zaslavsky ? Guetta

MIXED / pr?denie vzduchu smerom nahor alebo nadol
Bi-Directional ? Rohatensky
MegaPower Toren / Noordzeetoren -Frank Hoos
Solar Nozzle ? Williams

VORTEX / v?r alebo umel? torn?do
Vortex - Michaud - Monrad
Vortex - Nazare - Maugis-Sumatel
Self producing Chimney ? Coustou ? Alary
Vortex ? Mamulashvili

Other variants of Meteorological Reactors / ďal?ie varianty reaktory meteorologick?
Solar tower associated to algae biodiesel production - James Bowery
Solar Pond Tower - Franklin Hagg
Twistower - Franklin Hagg
Coastal Chimney - David Daudrich
Tower for power co-generation - Tom Bosschaert
Tower in urban and city areas - Tom Bosschaert
Self standing tower - Patrick Nicolas
Solar Pyramid - MSC Power Corp
Solar Minaret - Nazar Hassen

a mnoho ďal??ch ... , Aby sa objavil v anglickom jazyku na http://www.solar-tower.org.uk/ , alebo vo franc?z?tine, ?panielčine alebo nemčine!
_
Pros?m, pou?ite "kontaktn?" str?nky, aby n?vrhy.
Nev?hajte poslať ak?koľvek nov? inform?cie alebo dokument.
Vopred: děkuji moc !

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers