fr fr fr en us es es pt br de de Asia Asia EU EU


Széltorony / Energiatorony

http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/Energia/2003/09/0909.pdf
http://www.omikk.bme.hu/collections/mgi_fulltext/Trend/2003/11/1105.pdf
(Modern Power Systems, 23. k. 3. sz. 2003. p. 39.)

Energiatorony, avagy aero-hidroelektromos ?ramfejlesztő (aero-hydro electric power station) a neve az alternat?v energiatermel?si tervnek, amelyet elősz?r a Lockheed c?g fizikusai javasoltak az USA-ban ?s most Izraelben val?s?tj?k meg első ?zben. Az alapelv meleg sivatagi időj?r?s mellett alkal-mazhat?, az ?tletet az 1980-as ?vekben eleven?tett?k fel az izraeli tud?sok, Izraelben sivatagi sz?ltorony n?ven ismert.
?bra Az energiatorony fel?p?t?se : műk?d?si elv
?bra Az energiatorony fel?p?t?se : műk?d?si elv
A hossz? elm?leti fejleszt?s sor?n Haif?ban k?sz?tettek egy kiviteli tervet, az izraeli műszaki egyetemen (Technion), ahol a fejleszt?s folyik az indiai korm?nnyal val? egy?ttműk?d?s keret?ben. Az energiatorony
egy sz?lkeltő g?p, k?lső megjelen?s?ben hasonl?t az Ausztr?li?ban fejlesztett naptoronyra ? egy magas cső, amelynek alj?n turbi-n?k helyezkednek el. A műk?d?si elv azonban ellent?tes. A forr?, sz?raz le-vegő lehűl a hatalmas f?ggőleges csatorn?ban, amely egy nagy ?tm?rőjű k?-m?nyre eml?keztet. A felső bemeneti ny?l?son kereszt?l finom v?zpermetet vezetnek a csatorn?ba. A v?z elp?rolog, ?s lehűti a levegőt, ami az als? r?sz fel? ?ramlik. Sebess?ge el?ri a 80 km/h-t. A jelens?g az amerikai meteorol?-gusok szerint megfelel a lefel? ir?nyul? l?g?raml?snak, amely a r?vid sivatagi zivatarok idej?n l?p fel. Ezt sz?lny?r?snak h?vj?k. Az erős lefel? ?raml?s kiv?l-t?s?ban a v?zpermetcseppek m?ret?nek kritikus szerepe van, ennek figye-lemmel k?s?r?s?re egy speci?lis monitort haszn?lnak. A levegő, mielőtt a torony alj?n kil?pne, turbin?kat hajt meg, amelyek ?ramfejlesztő gener?tort műk?dtetnek. A fejlesztők v?g?l 1,2 km magas, 400 m ?tm?rőjű tornyot javasolnak, amelynek s?lya t?bb mint 330 000 t. Ha megval?sul, ez lesz az ember ?ltal k?sz?tett legmagasabb ?p?tm?ny.
A protot?pus m?rete: 400 m magas ?s 100 m ?tm?rőjű. A műk?d?se t?b-b?-kev?sb? f?ggetlen a naps?t?stől. Akkor k?pes energi?t termelni, ha k?r-nyezet?ben sz?raz forr? levegő van, k?rnyezetk?ros?t? hat?sa nem ismert.

Az energia?gyi miniszt?rium jelent?se szerint a leghat?sosabb energia-termel?shez hatalmas torony ?s nagy hőm?rs?kletes?s sz?ks?ges. A protot?-pus ?s a v?gleges torony egy?ttes ?ra 1,2 Mrd USD, viszont Izrael ?vi ?ram-sz?ks?glet?nek 15?17%-?t fedezheti, ami kb. 30 M MWh/?v. A műk?d?shez sz?ks?ges vizet a n?h?ny km-re l?vő tengerből fogj?k szivatty?zni. Az elp?-rolg?s ut?n a torony alj?n lecsap?d? vizet hasznos?tani lehet. Ez?ltal ?j, na-gyobb hat?sfok? tengerv?z-s?talan?t?si m?dszer j?tt l?tre, amely r?v?n esetleg halastavak l?tes?t?se is megoldhat?.
(Schultz Gy?rgy)
Harnessing the desert wind. = Modern Power Systems, 23. k. 3. sz. 2003. p. 39.
Sabzevari, A.; Golnesshan, A. A.; Yaghoubi, M. A.: Performance of wind towers for solar passive cooling in hot arid regions. = International Solar Energy Conference, 1991. p. 97?101.

______________

K?z?s indiai-izraeli energiatorony
http://www.eduport.hu/cikk.php?id=6230
Educatio Press, 2002 november 11

India ?s Izrael k?z?s ?energiatorony? fel?ll?t?s?r?l d?nt?tt. A technol?gia egy mindk?t orsz?gban megtal?lhat? tiszta energiaforr?s, a sivatagi ter?leteken ?jjel-nappal megtal?lhat? forr? levegő felhaszn?l?s?val termel elektromos ?ramot.
Az ?energiatorony? koncepci?j?val a TECHNION, az Izraeli Műszaki Egyetem kutat?csoportja t?bb mint 18 ?ve foglalkozik. A technol?gia szellemi tulajdonjog?val a TECHNION egyik ?le?nyv?llalata? rendelkezik. Mag?t a technol?gi?t sz?mos f?ggetlen szak?rtő csoport vizsg?lta meg Indi?ban, Izraelben ?s m?s orsz?gokban is. Az ?Ernst and Young? konzult?ci?s c?g sz?m?t?sai szerint a torony ?ltal termelt elektromos energia ?ra versenyk?pes a sz?n- ?s g?zerőművek ?raival.

Miut?n India k?pviselői kifejezt?k hat?rozott sz?nd?kukat egy k?s?rleti torony meg?p?t?s?re, a k?t orsz?g szak?rtői k?z?s ir?ny?t? test?letet ?ll?tottak f?l. Az előzetes tervek szerint az első k?s?rleti tornyot ? amely a tervek szerint 400 m magas ?s 150 m ?tm?rőjű lenne - Indi?ban ?ll?tj?k fel, s mintegy 6,5-10 MW teljes?tm?nyre lenne k?pes. A projekt beruh?z?si k?lts?ge ? bele?rtve a tervező ?s elők?sz?tő munk?latokat is ? mintegy 100 milli? USD, s az indiai f?l a projekt ?sszk?lts?geinek 50%-?t hajland? fedezni. A beruh?z?s a tervek szerint 4-5 ?v alatt juthat el arra szintre, hogy elektromos ?ramot szolg?ltasson.

Dvorszki L?szl? T?T attas? (Tel-Aviv)

Solar Chimneys, Vortex, Energy Towers
Margotweb